TP ฟาร์มไก่ฟ้า เป็นกิจกรรมหนึ่งของบ้านสวนทวีพิกุลได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้ 1. อนุรักษ์พันธุ์ไก่ฟ้าทั้งสายพันธุ์ของไทยและของต่างประเทศให้มีสายพันธุ์ที่ถูกต้อง 2. ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไก่ฟ้าให้แก่ผู้สนใจ 3. จำหน่ายไก่ฟ้าให้แก่ผู้สนใจในราคายุติธรรม เพื่อให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสชื่นชมความสวยงามและร่วมกัน อนุรักษ์หรือเพื่อประกอบอาชีพ 4. ผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์ไก่ฟ้าโลก โดยร่วมมือกับผู้สนใจ ส่วนราชการและต่างประเทศ